fbpx

BRANDNIEUW bij ECCA: de calorische waarde van afval en andere reststromen

ECCA voert nu ook analyses uit om de calorische waarde van afval, pellets en andere brandmaterialen te bepalen. Sinds 1 september 2022 is ons laboratorium hiervoor officieel erkend. Zo’n meting legt de basis voor de verwerking van afvalstoffen en overige reststromen. Daarnaast breng je hiermee de energiecapaciteit van brandstoffen in kaart.

Wat is de calorische waarde?

De calorische waarde is de hoeveelheid warmte of energie die vrijkomt bij de verbranding van een welbepaalde hoeveelheid van een product.

 

Voor recyclage- en verwerkingstoepassingen is het bijvoorbeeld aangewezen om de calorische waarde van afval en andere restproducten te definiëren. De analyse daarvan levert een cijfer op, dat wordt uitgedrukt in joule per kilogram of joule per kubieke meter.

Waarom is het belangrijk?

De calorische waarde van afval en andere materialen is een maat voor de brandbaarheid van deze stoffen. We spreken in die zin ook wel eens over verbrandingswaarde.

 

Daarnaast geeft de calorische waarde informatie over de energie die (brand)stoffen kunnen produceren. In deze context gebruiken we ook de term ‘stookwaarde’ of ‘energetische waarde’. Er schuilen in die optiek bijvoorbeeld opportuniteiten in de calorische waarde van afval.

 

Nu energietransitie en duurzaamheid duidelijker op de agenda komen, loont het alleszins de moeite om je hierover te informeren. Alternatieve energiebronnen kunnen het productieproces van bedrijven namelijk rendabeler maken. Het verbranden van reststromen kan zo een deeloplossing zijn voor de huidige energiecrisis.

Calorische waarde van afval

Je kan de calorische waarde van afval laten bepalen, om te onderzoeken of dit een geschikte brandstof is. Het resultaat biedt zo een leidraad voor de classificatie van deze en andere reststromen. Dat proces is namelijk afhankelijk van verschillende verbrandingsparameters.

 

De kennis van de calorische waarde van afval kan de recyclage ervan namelijk optimaliseren. Het geeft aan welke materialen al dan niet samen kunnen verbrand of verwerkt worden tot restproducten die opnieuw in de gebruikscyclus terechtkomen. Nu we almaar zuiniger met onze grondstoffen moeten omspringen, zijn deze inzichten heel relevant om het hoofd te bieden aan de acute klimaat- en energie-uitdagingen.

Voor wie is het belangrijk?

Zoals je merkt, is het van belang om op de hoogte te zijn van de calorische waarde van afval en andere producten. Het bepaalt namelijk de waarde van heel wat materialen zoals houtpellets. Daarnaast worden bij de calorische waarde ook kwaliteitsparameters (fluoride, chloride, zware metalen,…) geanalyseerd. Bovendien is het in bepaalde gevallen zelfs verplicht om deze informatie te etiketteren.

Een analyse is onder meer relevant voor kwaliteitsverantwoordelijken, milieucoördinatoren en andere medewerkers van:

 • afvalintercommunales
 • verwerkingsfabrieken
 • productiebedrijven

Hoe meet ECCA de calorische waarde van afval en andere materialen?

ECCA kreeg in september 2022 – als één van de weinige labo’s in Vlaanderen – de officiële erkenning om de calorische waarde te bepalen. Dat moet namelijk onder strikte voorwaarden gebeuren en daar heeft ons laboratorium alle expertise voor in huis. De analyse vult in die zin een ruimere testset – erkenningspakket A.4 – uit ons aanbod aan. Hierbij voeren we onder andere ook de volgende metingen uit:

 • droogrest
 • vlampunt
 • gloeiverlies
 • totaal organische koolstof (TOC)
 • pentachloorfenol (PCP)
 • benzo(a)pyreen
 • chloriden
 • fluoriden
 • zwavel
 • extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • metalen (totaalconcentratie)

Om de calorische waarde van deze materialen te meten, maken we gebruik van een bomcalorimeter. Deze methode wordt beschreven in CMA/2II/A.5en NBN EN 15400.

In dit toestel kunnen we in gecontroleerde omstandigheden een afgewogen staal van het product of de stof onder constante druk verwarmen. Vervolgens kijken we naar de temperatuurstijging tijdens de verbrandingsreactie en de verbrandingscapaciteit.

Dat resulteert finaal in een haarfijne analyse van wetenschappelijk topniveau. De resultaten daarvan komen – zoals altijd – in een rapport op maat, samen met concrete adviezen en gerichte oplossingen.