fbpx

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Middelenverbintenis

Het vervullen van de door de opdrachtgever gestelde opdracht vormt in hoofde van ECCA/ECCAbtx/ECCA+ geen resultaatsverbintenis maar een middelenverbintenis.

 

Afwezigheid

Wanneer de opdrachtgever of zijn personeelslid niet aanwezig is op het ogenblik van een vooraf afgesproken bijeenkomst waardoor de activiteit niet kan plaatsvinden behoudt ECCA/ECCAbtx/ECCA+ zich het recht voor om de minimum prestatietijd, en/of de kosten voor verplaatsing en verplaatsingstijd aan te rekenen. 

Een opdracht voor asbestinventarisatie of asbestluchtmeting dient min. 3 werkdagen vooraf te worden geannuleerd teneinde kosten te vermijden (50% van facturatiebedrag). Indien de annulatie minder dan 1 werkdag op voorhand wordt doorgeven zal het volledige bedrag worden aangerekend.

 

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden om:

➢ Alle inlichtingen te verstrekken en inzage te verlenen van alle documenten die nodig en nuttig zijn om een duidelijk inzicht te krijgen in de opdracht. (verplichting tot medewerking)

➢ (Indien van toepassing) over te gaan tot melding jegens het FAVV in het kader van het KB van 14/11/2003 en het MB van 22/01/2004 (verplichting tot melding) voor alle vastgestelde feiten die onder deze verplichting vallen of kunnen vallen. Meer informatie zie meldingsplicht

➢ Tijdig de vergoeding te voldoen voor het vervullen van de opdracht. (verplichting tot tijdige betaling).

 

Meldingsplicht

ECCA, ECCAbtx & ECCA+ handelen conform “Richtsnoer in het kader van het M.B. van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen gepubliceerd in het B.S. van 13/02/2004” (meer info: http://www.favv.be/meldingsplicht/). Vóór het activeren van een meldingsplicht dient er een evaluatie van het risico voor – al naar gelang het geval – de gezondheid van mens, dier of plant te gebeuren. De operator staat hierbij standaard in voor de risico-evaluatie en/of het beschikbaar stellen van alle noodzakelijke informatie en verzekert ten allen tijde info te geven over wie, wat wanneer zal doen. Indien een melding van toepassing is, verzekert de operator deze melding onmiddellijk (binnen de 48u na de initiële vaststelling) te laten gebeuren.

 

Aansprakelijkheid

ECCA/ECCAbtx/ECCA+ is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet, niet correct of niet tijdig uitvoeren door de opdrachtgever van de adviezen of taken die ECCA/ECCAbtx/ECCA+ heeft verleend of opgelegd, het verkeerdelijk interpreteren of implementeren van de adviezen door de opdrachtgever , de aard van de ter beschikking gestelde producten, het verkeerd of niet tijdig aanwenden van de producten.

ECCA is niet verantwoordelijk voor stalen die verloren gaan tijdens extern transport naar ECCA.

 

Pakketprijs

Indien pakketprijs van toepassing is en door een bepaalde reden – niet aan het laboratorium gekoppeld – het betrokken pakket niet volledig kan worden uitgevoerd, dan blijft de pakketprijs behouden.

 

Vertrouwelijkheid

Zowel tijdens de uitvoering van deze overeenkomst als na de beëindiging ervan moet ECCA/ECCAbtx/ECCA+ nalaten de fabriek- of zakengeheimen of vertrouwelijke inlichtingen of documenten van de opdrachtgever aan enig ander persoon bekend te maken of enige daad van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan deel te nemen. De documenten kunnen evenwel ter inzage worden gelegd aan officiële instanties mochten deze hierom verzoeken.

 

Auteursrechten

Alle adviezen, tools en documentatie, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever verleend of ter beschikking werden gesteld door ECCA/ECCAbtx/ECCA+, blijven de intellectuele eigendom van ECCA/ECCAbtx/ECCA+ en mogen enkel gereproduceerd of overgedragen worden
mits voorafgaande schriftelijke toestemming van ECCA/ECCAbtx/ECCA+. De klant heeft de mogelijkheid om op zijn rapporten (eventuele beschikbare) normen te vermelden. Een overschreden van een norm waarde (zonder rekening te houden met de meetonzekerheid) wordt weergegeven via een uitroepingsteken.

 

Overdracht

ECCA/ECCAbtx/ECCA+ behoudt zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden of over te dragen aan een andere dienstverlener (buiten erkenning en accreditaties). De betrokken dienstverlener zal in dit geval volledig in de plaats treden van ECCA/ECCAbtx/ECCA+ en alle rechten en plichten van de overeenkomst dienen te vervullen.

De geldigheidsduur voor de uitvoering van een asbestanalyse of asbestattest aanvraag via onze webshop is enkel geldig binnen het betrokken jaar.

 

Beëindiging

Het betreft een overeenkomst van onbepaalde duur. De overeenkomst kan na het bereiken van de initieel vooropgestelde looptijd op elk ogenblik in onderlinge overeenstemming beëindigd worden indien de partijen van oordeel zijn dat de samenwerking niet langer zinvol is. Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven. In dit geval geldt een opzeggingstermijn van 6 maanden. Ingeval van een opzeg of een verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever gedurende een forfaitfase zal de opdrachtgever gehouden zijn het overeengekomen forfaitbedrag volledig te betalen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst, is het Belgisch recht van toepassing is en zijn de rechtbanken te Gent bevoegd om kennis te nemen van deze eventuele geschillen.

 

Prijsindexering

De vermelde prijzen (exclusief 21% BTW) zijn geldig op het ogenblik van ondertekening en onderhevig aan indexatie (o.b.v. de consumptie-index van oktober, indexatiewijzigingen leveranciers en wijzigingen loonindex PC) of onderhevig aan specifieke analyseprijsstijgingen. Al onze offertes zijn vrijblijvend en tussentijdse prijswijzigingen worden door ons uitdrukkelijk voorbehouden.  Prijswijzigingen dan wel nieuwe prijzen zullen echter zo spoedig mogelijk aan de betrokken opdrachtgevers worden bekend gemaakt, zonder dat de opdrachtnemer rechten kan doen gelden op levering van diensten aan oude prijzen indien de nieuwe prijzen hem – door welke oorzaak dan ook – onbekend zijn gebleven.

 

Facturatie

Offerte- en contractprijzen zijn steeds zonder BTW. De opdrachtgever wordt geacht bij het afleveren van analysen akkoord te gaan met de betrokken prijzen en geen opmerkingen te hebben. Indien schriftelijke klachten ons niet hebben bereikt binnen 15 dagen na uitgiftedatum van de factuur, is iedere klacht onherroepelijk onontvankelijk. Tenzij anders vermeld op de facturen zijn de facturen betaalbaar binnen 30 (dertig) dagen na uitgiftedatum van de factuur. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10%.

Een origineel exemplaar van een factuur kan slechts 1x verstuurd worden. Voor elke wijziging zal een administratieve kost van € 15.00 per factuur aangerekend worden.

De opdrachtgever blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk tot betaling waarvoor hij opdracht heeft gegeven ook al dient de facturatie op een andere partij te gebeuren.

 

Ontvang je graag
persoonlijk advies?